Deze website is eigendom van camperanddogs.be

Adres maatschappelijk zetel: Kattesteeg 1a 3450 Geetbets (België)

E-mail: info@wheredogscomehome.eu

Ondernemingsnummer: BTW BE 0842 348 295

Door de toegang en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden van camperanddogs.be welke te consulteren zijn op www.camperanddogs.be en onderstaande privacy statement.

camperanddogs.be hecht belang aan uw privacy en wenst dan ook gedegen inspanningen te leveren om uw privacy te beschermen. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. In deze statement wensen we de consument dan ook zoveel mogelijk te informeren over waarom camperanddogs.be informatie verzamelt alsook wat het doel daartoe is. Verder zal ook worden aangegeven hoelang persoonsgegevens zullen bijgehouden worden. De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679  of GDPR-wetgeving (General Data Protection Regulation (GDPR)) welke in werking treedt op 25 mei 2018 bevat een aantal extra bepalingen om bij te dragen aan de bescherming van de persoonsgegevens. Hieronder lichten wij kort toe hoe camperanddogs.be zich conform wenst te maken aan de nieuwe reglementering

A. Doelgroep GDPR

De aangepaste privacy statement is van toepassing voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke (datacontroller) verwerken. Deze data kan gecapteerd worden na een bezoek aan één van onze filialen, tijdelijke verkoopstanden, onze webshop, deelname aan een wedstrijd of andere marketing communicatiemiddelen.

B.Verwerking Persoonsgegevens

De bepalingen omtrent GDPR zijn van toepassing op alle gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Het verwerken van dergelijke gegevens kan ruim geïnterpreteerd worden en omvat onder meer niet limitatief begrepen het capteren, verzamelen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en/of vernietigen van dergelijke persoonsgegevens.

De beheerder en verwerker van deze persoonsgegevens is onderstaande entiteit:

camperanddogs.be
Enxoy bvba
Kattesteeg 1a – 3450 Geetbets (België)
info@wheredogscomehome.eu

Ondernemingsnummer: BTW BE 0842348295

Als beheerder en verwerker van deze persoonsgegevens zal camperanddogs.be verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking.

C. Welke persoonsgegevens

Als datacontroller en -processor kunnen we beschikken over verschillende soorten persoonsgegevens:

SitutieWelke persoonsgegevens
Aanmaak AccountPersoonsgegevens die de klant onszelf verschaft heeft waaronder niet-limitatief begrepen: NaamVoornaamAdresEmailGSMGeboortedatumGeslachtBedrijfsgegevens indien van toepassing  
Plaatsen bestellingPersoonsgegevens die de klant onszelf verschaft heeft waaronder niet-limitatief begrepen: NaamVoornaamAdresEmailGSMGeboortedatumLeveradresFacturatieadresBetaalgegevensGeslachtBedrijfsgegevens indien van toepassing
Marketingacties/WedstrijdenAllerhande persoonsgegevens, zowel van klanten als prospecten, waaronder niet-limitatief begrepen: NaamVoornaamAdresEmailGSMGeboortedatum  

D. Doel van het verzamelen Persoonsgegevens en rechtsgrond

De juridische basis om persoonsgegevens te verzamelen is divers. Dit kan voortvloeien uit een expliciete toestemming die de consument ons verleend heeft en ten allen tijden kan intrekken, in het kader van een overeenkomst afgesloten om een verkoopovereenkomst tot stand te brengen of een gerechtvaardigd commercieel belang.

Persoonsgegevens worden verzameld om onze klanten, de consument, beter van dienst te kunnen zijn:

DoelRechtsgrond
Uitvoeren overeenkomst/bestelling geplaatst door de klantIn het kader van een verkoopovereenkomst  
Informeren omtrent nieuwe producten en/of dienstenLegitiem belang  
Gepersonaliseerde marketingacties, al dan niet gepersonaliseerdLegitiem belang  
Fiscale en boekhoudkundige verplichtingenWettelijke verplichting  

Bij de verschillende deelfacetten wordt aan proportionele verwerking gedaan; i.e. we verwerken enkel de gegevens noodzakelijk om bovenstaande targets te bereiken. Indien we uw gegevens wensen te gebruiken voor andere doeleinden zal steeds toestemming gevraagd worden.

Op basis van de verzamelde persoonsgegevens worden geautomatiseerde marketingtools toegepast en dit voornamelijk om op basis van het koopgedrag van de consument betere marketingacties te kunnen voorstellen (profiling van de consument). Indien consumenten niet langer wensen dat hun data erin wordt meegenomen kunnen zij dit aangeven in hun Account, een instrument op de website www.camperanddogs.be waar de consument zijn of haar persoonlijke gegevens kan raadplegen, aanpassen en eventuele voorkeuren wijzigen.

Naast de persoonsgegevens kan camperanddogs.be eveneens anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

E. Gebruik van Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden

Om te bepalen of camperanddogs.be uw persoonsgegevens mag gebruiken voor marketing doeleinden, waaronder niet limitatief begrepen nieuwsbrieven, gepersonaliseerde kortingsbonnen, gepersonaliseerde aanbiedingen en dergelijke meer, kan de consument op het webportaal Account van camperanddogs.be aangeven waar de persoonsgegevens mogen gebruikt worden. In dit portaal kan de klant zijn voorkeuren aangegeven of en hoe camperanddogs.be met de klant in contact mag treden voor marketing doeleinden. Kiest de consument ervoor om een eerder gegeven toestemming om marketinggegevens te ontvangen (‘opt-out’) in te trekken, kan camperanddogs.be de consument niet meer informeren over toekomstige acties.

F. Bescherming van Persoonsgegevens

Binnen camperanddogs.be wordt veiligheid in het algemeen, en beveiliging van persoonsgegevens dan ook in het bijzonder, hoog in het vaandel gedragen. Ter voorbereiding van de GDPR implementatie werden dan ook nog additionele beveiligingen en procedures opgesteld om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen. Eén van deze maatregelen is het opzetten van het webportaal Account waar de consument zelf zijn persoonsgegevens kan bekijken, aanpassen, alsook zijn of haar voorkeuren gaan aanpassen.

G. Doorgifte persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden hoofdzakelijk gebruikt voor interne doeleinden. De persoonsgegevens worden gebruikt door camperanddogs.be in samenwerking met externe partners enkel en alleen voor marketingdoeleinden van camperanddogs.be of om de consument te informeren indien hij daartoe uitdrukkelijk heeft gevraagd en aldus toestemming heeft gegeven.

Het gebruik in samenwerking met externe partners beperkt zich tot facebook en dit om de consument op de hoogte te brengen van eventuele promotionele campagnes welke gevoerd worden door camperanddogs.be.

Via het webportaal Account kan de consument ook ten allen tijden zijn voorkeuren wijzigen.

H. Welke rechten heeft de consument conform de GDPR-wetgeving?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR biedt een aantal uitgebreidere rechten aan de consument omtrent zijn of haar persoonsgegevens. Deze verschillende rechten vult camperanddogs.be in met behulp van Account of via tussenkomst van de klantendienst (www.camperanddogs.be). Na het indienen van een verzoek door de consument heeft camperanddogs.be 1 maand de tijd om hier, indien mogelijk, de gepaste gevolgen aan te geven.

 • Recht op inzage

camperanddogs.be dient de consument ten allen tijden te kunnen informeren omtrent het feit of de persoonsgegevens al dan niet verwerkt worden alsook ze verwerkt worden met het oog op:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);
 • indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
 • het bestaan van je privacy-rechten;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
 • de informatie waarover wij beschikken over de bron van de gegevens indien wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen; en
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

De consument heeft bovendien het recht om kosteloos een kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm. Indien meerdere kopieën gevraagd worden, kunnen administratieve kosten aangerekend worden.

 • Recht van bezwaar

De consument kan ten allen tijden camperanddogs.be verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te staken.  De consument kan daartoe een aanvraag indienen via de klantendienst van camperanddogs.be (www.camperanddogs.be ).

 • Recht op beperking van de verwerking van de persoonsgegevens

De consument kan ten allen tijden camperanddogs.be verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken. Dit recht kan ingeroepen worden door de consument indien hij of zij niet langer wenst dat de persoonsgegevens gebruikt worden voor bepaalde marketingdoeleinden, doch dat dit niet in die mate gewichtig is om het recht om vergeten te worden uit te oefenen.

Een andere mogelijkheid om dit recht uit te oefenen vloeit voort uit het feit dat de consument de mening toegedaan is dat er geen gerechtvaardigd belang is om de persoonsgegevens te gebruiken. Het recht op beperking kan vervolgens uitgeoefend worden door de consument zonder dat dit betekent dat de persoonsgegevens moeten vergeten worden.

 • Recht op rectificatie van de persoonsgegevens

De consument kan ten allen tijden camperanddogs.be verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren indien daartoe de noodzaak bestaat. De consument kan daartoe de nodige aanpassingen doen in Account.

 • Recht van geautomatiseerde individuele besluitvorming

De consument kan ten allen tijden camperanddogs.be verzoeken om een menselijke tussenkomst te hebben indien de persoonsgegevens gebruikt worden voor automatische profilering. De consument kan daartoe een aanvraag indienen via de klantendienst van camperanddogs.be (info@wheredogscomehome.eu )

 • Recht om vergeten te worden (‘Right to be forgotten’)

De consument kan ten allen tijden camperanddogs.be verzoeken om zijn persoonsgegevens te wissen of te vergeten. Iedere aanvraag om dit recht uit te oefenen moet gericht worden aan de klantendienst op info@wheredogscomehome.eu  . Iedere aanvraag zal ten gronde onderzocht worden en nagegaan worden of dit verzoek kan ingewilligd worden en dit binnen een termijn van 30 dagen na de aanvraag door de consument. Het vergeten van informatie zal niet absoluut zijn omwille van enkele wettelijke verplichtingen waaronder bijv. boekhoudkundige verplichtingen.

Het recht om vergeten te worden zal voor de consument betekenen dat binnen de organisatie bepaalde productvragen enkel nog zullen kunnen beantwoord worden indien de consument over zijn oorspronkelijk en origineel aankoopbewijs beschikt gezien camperanddogs.be na het wissen deze informatie niet meer ter beschikking zal hebben.

 • Recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

De consument kan ten allen tijden camperanddogs.be verzoeken om zijn persoonsgegevens te recupereren van camperanddogs.be en dit voor de persoonsgegevens die door de consument verstrekt werden aan camperanddogs.be . Een aanvraag tot overdraagbaarheid van persoonsgegevens dient gericht te worden aan de klantendienst op info@wheredogscomehome.eu  waarna iedere aanvraag proportioneel zal geëvalueerd worden binnen een termijn van 30 dagen na de aanvraag. De gevraagde data zal ter beschikking gesteld worden in een leesbaar formaat of, indien de klant dit wenst, rechtstreeks overgedragen worden aan een andere data processor naar keuze van de consument.

I. Bewaartermijn van de persoonsgegevens

camperanddogs.be zal persoonsgegevens bijhouden zolang als zij dit nodig acht met een maximum van 5 jaar voor marketingdoeleinden. Voor sommige persoonsgegevens zal de bewaartermijn langer zijn en dit om tegemoet te komen aan de wettelijke verplichting zoals de verplichte boekhoudkundige bewaartermijn van 7 jaar of 10 jaar indien andere wettelijke gronden dit vereisen.

Gedurende deze verlengde bewaartermijn zullen de gearchiveerde gegevens slechts beperkt toegankelijk zijn binnen camperanddogs.be . De persoonsgegevens zullen bewaard worden of intern bij camperanddogs.be of bij een andere dienstverlener binnen de EU.

J. Contact en klachtrecht

Eventuele opmerkingen aangaande de diverse contacten tussen camperanddogs.be en de consument kunnen ten allen tijden gemeld worden aan camperanddogs.be op info@wheredogscomehome.eu  of per brief gericht aan:

camperanddogs.be
Enxoy bvba
Kattesteeg 1a
3450 Geetbets (B)

Specifieke klachten omtrent de verwerking van de persoonsgegevens kunnen gemeld worden aan de verantwoordelijke gegevensbescherming van camperanddogs.be (data protection officer) op info@wheredogscomehome.eu .

Indien de consument geen bevredigende feedback ontvangt van camperanddogs.be kunnen eventuele klachten ten allen tijden gemeld worden aan de toezichthoudende overheid, zijnde de privacycommissie op onderstaande coördinaten:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
www.privacycommission.be/nl/contact

K. Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele privacyverklaring. Indien camperanddogs.be de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van camperanddogs.be om de strikte naleving van de bepalingen van deze privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

camperanddogs.be houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 03/12/2019.